1. Hvem er Survee og Cint?

Survee er et koncept ejet af den danske virksomhed Happy Frog. Vort fokus er på at etablere forbrugerpaneler i lande på tværs af Europa. Forbrugerpanelene bliver brugt til markedsundersøgelser via online spørgeskemaer. Hver deltager bliver betalt for at fuldføre skemaer.

Cint er en mellemstor teknologisk virksomhed, der er målrettet leverandører af SaaS-baserede løsninger (software som en service) til købere og sælgere af online prøver inden for branchen markedsundersøgelser og meningsmålinger. Cint, der har hovedsæde i Stockholm, Sverige, har kontorer i mange større byer i Europa, Nordamerika og Asien-Stillehavsområdet.

2. Vi har forpligtet sig til at beskytte dit privatliv

Survee og Cint har forpligtet sig til at opretholde privatlivets fred for onlinesvarpersoner og panelmedlemmer. Læs følgende privatlivspolitik for at forstå, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet.

3. Vores standarder

Cint understøtter og følger strengt de normer og retningslinjer, der er udstukket af ESOMAR: www.esomar.org og CASRO: www.casro.org.

4. Insamling og brug af personoplysninger

Survee og Cint indsamler kun persondata direkte fra panelmedlemmer, som af egen fri vilje beslutter sig for at give visse oplysninger. Panelmedlemmer bliver inviteret til at deltage i panelpartnerpaneler. Panelmedlemmerne melder sig frivilligt ind i panelerne for at give deres mening til kende vedr. produkter og serviceydelser. Survee og Cint hjælper med at lette processen.

Når Survee og Cint letter forskning baseret på dataindsamling, sørger vi for, at vores panelejere bruger invitationer, og klienterne bruger spørgeskemaer, der tydeligt identificerer markedsundersøgelsesfirmaet eller panelvirksomheden og forklarer formålet med vores kontakt.

Vi bruger panelmedlemmernes personoplysninger til følgende formål:

 1. At invitere paneldeltagerne til at deltage i markedsundersøgelsen via et spørgeskema.
 2. At iværksætte en profilundersøgelse for at få flere informationer om paneldeltageren.
 3. At reagere på et supportbaseret problem
 4. At validere svarene, som en paneldeltager gav i en undersøgelse fornylig, som vi udførte for en af vores klienter;
 5. At opdatere og sørge for, at vores registre med et panelmedlems personoplysninger er sande og korrekte.

Vi kontakter sommetider et panelmedlem til et af disse andre formål:

 1. At indsamle oplysninger for at kunne tilbyde et andet vilkårligt bonustilbud
 2. At anmode om et panelmedlems tilladelse til at bruge deres personoplysninger til et formål, som de ikke blev underrettet om, da de oprindeligt afgav oplysningerne.

Når et panelmedlem deltager i de undersøgelser, som vi foretager for vores klienter, anmoder undersøgelsen måske panelmedlemmet om at afsløre sine personlige meninger og demografiske oplysninger, f.eks. alder og husholdningens sammensætning. En paneldeltager kan nægte at svare på visse spørgsmål eller til enhver tid melde sig ud af undersøgelsen. Hvis et paneldelmedlem melder sig ind i et af vores panelejeres paneler, kan de til enhver tid melde sig ud ved at følge udmeldelsesinstruktionerne.

5. Afsløring af personoplysninger

Vi videregiver, sælger eller overfører IKKE dine personoplysninger til tredjemand uden forudgående tilladelse fra dig, undtagen i nedenstående tilfælde.

Svar på spørgeundersøgelser: Dine svar i spørgeundersøgelser er kombineret med svarene fra andre og tabuleres kun samlet. Vi deler kun ikke-identificerbare og samlede data med vores klienter. Alle de svar, som du har afgivet i spørgeundersøgelser bliver og forbliver behandlet særdeles fortroligt.

Salg af en virksomhed: Vi videregiver muligvis informationer om dig som et aktiv i forbindelse med fusion eller salg (herunder overførsler foretaget som en del af insolvens- eller konkursprocedurer) af hele eller dele af vores virksomhed eller som et led i en virksomhedsmæssig omstrukturering eller anden ændring af virksomhedens styring.

Juridisk: Cint og vores serviceleverandører kan videregive dine personoplysninger i forbindelse med en ransagningskendelse eller anden retsgyldig kendelse eller til en undersøgelseskommite, hvis der foreligger aftalebrud eller lovovertrædelser eller andre forhold, der er foreskrevet ved lov. Vi kan også videregive dine personloplysninger som et led i at inddrive eventuel gæld til os eller i andre tilfælde, hvor det er nødvendigt, for at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

6. Brug af cookies, logfiler og andre teknologier på vores website

Cookies er små tekstfiler, der gemt på computeren af et website, der tildeler et numerisk bruger-ID og gemmer visse oplysninger om brugerens online navigering. Survee og Cint bruger cookies på virksomhedens platform for at give panelmedlemmerne en bedre oplevelse og for at yde kvalitetskontrol og etablere godkendelsesfunktioner. Der gemmes ingen personoplysninger på cookies anvendt af Survee og Cint.

Nogle af de cookies, som vi bruger på vores eller partnernes platforme er nødvendige til identificering og godkendelse af et panelmedlem, og de beskytter adgangen til et panelmedlems profil og kontooplysninger. Privatindstillingerne på et panelmedlems browser skal være konfigureret til at tillade cookies fra www.cint.com (eller panelejeres websites), ellers kan et panelmedlem ikke registrere sig på panelet eller få adgang til portalen. Panelmedlemmer kan indstille privatindstillingerne på browseren til at slette cookies, når de har forladt et website, eller når browseren lukkes.

Nogle af Cint’s eller partnernes websites bruger såkaldte “Flash cookies” (LSO: Flash Local Shared Objects) til at gemme panelmedlemmernes indstillinger, vise indhold baseret på, hvad et panelmedlem får vist, personalisere deres besøg eller på anden vis registrere deres adfærd og aktiviteter fra adskillige besøg på websitet. Vi bruger kun Flash cookies til undersøgelsesformål.

Flash cookies afviger fra browser cookies på grund af typen og mængden af gemte data og måden, som dataene gemmes på. Cookie-styringsværktøjer fra browser- eller antispywareprogrammer fjerner ikke Flash, og de forskellige private browserindstillinger forhindrer dem ikke i at blive anbragt på computeren.

Men et panelmedlem kan dog styre privat- og lagringsindstillingerne for Flash cookies eller deaktivere dem helt ved at besøge Macromedia’s website (producenten af Flash Player) under følgende link: Adobe – Flash Player: Settings Manager

7. Sikkerheden for personoplysninger

Dine kontooplysninger og din profil er adgangskodebeskyttede, så det kun er dig, der har adgang til disse personoplysninger.

Vi anbefaler, at du ikke røber din adgangskode til nogen som helst. Survee og Cint vil aldrig anmode om at få udleveret din adgangskode i et uanmeldt telefonopkald eller i en uopfordret e-mail. Husk også at logge ud fra din panelkonto og vælge browservindue, når du er færdig med arbejdet. Derved sikrer du, at andre ikke får adgang til dine personoplysninger og din korrespondance, hvis du deler en computer med andre eller bruger en computer på et offentligt sted, f.eks. på biblioteket eller i en internetcafé.

Hver gang Survee og Cint håndterer personoplysninger, som beskrevet ovenfor, uanset hvor det måtte være, sørger Survee og Cint for, at dine oplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

8. Beskyttelse af børns privatliv

Survee og Cint tror meget på, at det er vigtigt at beskytte børns online privatliv, og vi opfordrer forældre eller værger til at tilbringe tid online med deres børn for overvåge og deltage i deres internetaktiviteter. Vi behandler aldrig børns personoplysninger uden forældrenes samtykke. Således overholder Survee og Cint gældende love og regelsæt til beskyttelse af børns privatliv, herunder – uden begrænsning – den amerikanske lov vedr. børns internetbeskyttelse fra 1998 (United States Children’s Online Privacy Protection Act of 1998) (for amerikanske paneldeltagere), EU’s databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF (European Union Data Directive) (for paneldeltagere inden for EU), for så vidt, de finder anvendelse og alle andre gældende internationale og landsspecifikke love. For globale online undersøgelser overholder vi alle de relevante internationale og landsspecifikke love angående opnåelse af samtykke fra forældre/værger til et barns deltagelse i sådanne online undersøgelser. Forældre eller værger opfordres til at kontakte Cint for at drøfte de personoplysninger, der bliver indsamlet fra deres barn/børn.

9. Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning, og den danske databeskyttelseslov har du en række rettigheder, i forbindelse med Survees behandling af personoplysninger:

Oplysningspligt

Ved indhentelse af oplysninger skal vi oplyse dig om følgende:

 • Hvem vi er
 • Formålet med behandlingen, og hvilket retligt grundlag vi behandler dine oplysninger på
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge opbevaringslængden
 • Dine rettigheder til at anmode om indsigt, berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine oplysninger, jf. mere i underafsnit nedenfor
 • Din ret til frit at trække et samtykke tilbage
 • Din mulighed for at klage

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og ret til at få en kopi af eventuelle oplysninger, som vi ligger inde med udleveret, herunder oplysninger om, hvem der har videregivet oplysningerne, hvis de ikke kommer fra dig selv.

Du skal dog være opmærksom på, at denne rettighed kan være indskrænket som følge af forskningsparagraffen i den danske databeskyttelseslov.

Retten til sletning og til at få rettet oplysninger

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet eller rettet. Du har ret til at få slettet dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller hvis du vælger at trække dit samtykke til vores behandling tilbage. Du kan desuden kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata ulovligt.

Når du henvender dig med en anmodning om at få dine oplysninger slettet eller rettet, vurderer vi hvorvidt betingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, retter eller sletter vi dine oplysninger hurtigst muligt, og ellers kontakter vi dig med en begrundelse for, hvorfor du ikke kan få slettet eller rettet dine oplysninger.

Vi kontakter dig med en bekræftelse, når vi har rettet eller slettet oplysningerne.

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener vi behandler dine oplysninger ulovligt, eller hvis du mener vi ikke overholder dine rettigheder.

Du kan læse mere om din klagemulighed på Datatilsynets hjemmeside:

10. Tidsfrister for sletning og opbevaring

Ved undersøgelser

Survee sletter eller anonymiserer personoplysninger, når de ikke længere er relevante for det formål, som de blev indsamlet til.

Oplysninger indhentet i forbindelse med en undersøgelse opbevares som udgangspunkt i den periode det er nødvendigt for at færdiggøre undersøgelsen, og op til 6 måneder efter undersøgelsen er afsluttet i tilfælde af eventuel revidering eller indsigelse fra kunden.

Om medarbejdere og ansøgere

Vi opbevarer som minimum altid relevante personoplysninger i 5 år af hensyn til bogføringsloven, herunder oplysninger om lønudbetaling og andre oplysninger om ansættelsesforholdet. Desuden opbevarer vi personoplysninger i længere tid, hvis der er anden lovgivning, der pålægger dette.
Vi opbevarer kun jobansøgninger, som vi har modtaget i en periode på op til 6 måneder.

11. Survee som Databehandler

I nogle analyseopgaver er det ikke Survee, som er dataansvarlig, men Survee er derimod databehandler. Det er vi i de opgaver, hvor vi behandler oplysningerne på vegne af en kunde, hvad enten denne er privat eller offentlig.

I disse tilfælde arbejder vi under instruks fra kunden, og det er derfor kunden der bestemmer opbevaringslængden, og som er ansvarlig for overholdelse af dine rettigheder med den nødvendige assistance fra Survee.

Når vi er databehandler, kan vi få udleveret personlige oplysninger fra kunden, og i disse sager er det kundens forpligtelse at sørge for, at der er retligt grundlag for at videregive oplysninger til os. Vi påtager os aldrig opgaver, hvor der ikke er det nødvendige grundlag for behandling af oplysninger, eller hvor behandlingen på anden vis vil være ulovlig eller uetisk.

12. Sådan kontakter du os

For at sikre at du er ajour med alle ændringer til denne politik, bedes du læse det sidst opdaterede afsnit. Spørgsmål angående denne politik, klager vedrørende vores praksis og anmodninger om adgang henvises til:

Survee Kundeservice, kundeservice@survee.dk

Senest opdateret September 2020